خوشبختانه نسبت به چند سال پیش تعداد وبلاگهایی که در مورد مهاجرت مینویسند بیشتر شده. منهم سعی میکنم بنویسم ولی متفاوت. مدل خاص خودم. شاید کسی استفاده کرد.


۱۳۹۱ خرداد ۱۲, جمعه

اونور آب رو که نمیشه کاریش کرد... میشه؟

هرچه نباشد بعد اینهمه زمان... خوب یاد گرفته ایم نق هایمان جایشان در سینه ی دوست نیست.... هرچه باشد به اندازه ی کافی پشت سیمها گریه کرده ایم... مشتها بر در و دیوار کوبیده ایم... ساعتها در میدان قدم زده ایم و ... هرچه باشد و نباشد از پس خودمان که بر میاییم، نمیاییم؟

هیچ نظری موجود نیست: